Integritetspolicy

header image 02
Dela detta  

I enlighet med avsnitt 13 i sekretessbestämmelserna ska Jacuzzi® Europe S.p.a (nedan även benämnt "företaget" eller "dataansvarig") ge information om att företaget behandlar data om de användare som besökt www.jacuzzi.it och www.jacuzzi.eu.

Detta gäller endast besök på webbsidor tillhörande Jacuzzi® Europe S.p.a. Inte andra hemsidor som användaren kan nå via länkar.

Att frivilligt och uttryckligen skicka e-post till den adress som anges på denna sida innebär att avsändarens adress samt eventuella andra personuppgifter som framgår av e-brevet registreras, vilket är nödvändigt för att det ska gå att svara på frågor.

A. Syftet med databehandlingen

Jacuzzi® Europe S.p.a. (hädanefter även benämnt "Jacuzzi®", "företaget" eller "dataansvarig") informerar användarna om att företaget kan behandla personliga data som samlats in elektroniskt för följande ändamål:

 • a. för att ge användaren åtkomst till webbsidorna www.jacuzzi.it och www.jacuzzi.eu, som tillhör Jacuzzi® , i syften med strikt koppling till tillhandahållandet av onlinetjänster och, i synnerhet, för att svara på frågor och skicka information till användaren;
 • b. efter användarens medgivande inleda och upprätthålla kommersiella relationer, med särskild betoning på reklam och marknadsföring av produkter och tjänster som Jacuzzi® tillhandahåller;
 • c. efter användarens medgivare mäta kvaliteten på de tjänster som erbjuds och användarnöjdheten, samt analysera användarnas vanor och beteenden för att kunna skicka sådant kommersiellt material som passar just dem.

B. Tillhandahålla personliga data

Beroende på uppgiftens karaktär och syfte, samt enligt vad som anges i stycke E nedan, är de data som definieras i stycke A del a obligatoriska. Om obligatoriska data, helt eller delvis, inte anges är det omöjligt för Jacuzzi® att tillhandahålla själva tjänsten. Att ange de data som definieras i stycke A del b. och c., är å andra sidan valfritt. Om dessa data inte anges blir det inte möjligt att informera användaren om reklamerbjudanden.

C. Plats och metod för hantering av data

De data som är kopplade till tjänster på denna webbsida behandlas hos Jacuzzi® Europe S.p.A, av företaget självt och av ett externt företag (GHMC – 1 High Street, Hampton, Middx, TW12 2GH, UK) som tidigare ansvarat för publiceringar och/eller tekniskt underhåll av webbsidan.

Dina personliga uppgifter behandlas av automatiska och manuella verktyg i just den omfattning som krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra dataförluster, olagligt eller felaktigt användande samt obehörig åtkomst.

D. Utrymme för vidarebefordrande av personliga data

De personliga data du frivilligt angivit kan vidarebefordras till följande instanser, i det syfte som anges i stycke A:

 • till företag som ingår i Jacuzzi® -koncernen, dess dotterbolag och närstående företag i Italien och i EU:s medlemsländer. En fullständig, uppdaterad lista kan erhållas från administrationen på Jacuzzi®.
 • till GHMC som genomför aktiviteter som har direkt koppling till eller som sköter tillhandahållandet av tjänster via www.jacuzzi.it och www.jacuzzi.eu;
 • enheter som ingår i vårt försäljnings-, distributions- eller logistiknätverk (inköps-, försäljnings-, företagsagenter m. fl.)
 • interna och externa medarbetare med ansvar för databehandling på försäljningsavdelningen, marknadsavdelningen samt systemadministratörer.

Databehandlingen sker helt i enlighet med de garantier och rättigheter som gäller. Dina persondata kommer inte att spridas vidare.

E. Webbläsardata

De datasystem och program som styr denna webbsidas funktioner samlar naturligt in viss personlig data. överföringen av dessa data i och med att internetprotokoll används.

Detta är data som inte samlas in för att kopplas till identifierade parter, utan som gör att användare kan identifieras genom processande och i kombination med data från tredje part.

I den kategorin ingår IP-adresser eller domännamn från de datorer användarna använder för att koppla upp sig mot webbsidan, URI-adresser (uniform resource identifier) för de resurser som begärs, tidpunkt för begäran, metod för att skicka begäran till servern, storlek på mottagen fil, den numeriska kod som visar serverns svar (framgångsrikt, error, etc.) samt andra parametrar som rör operativsystemet och användarens datormiljö.

Dessa data kommer endast att användas för att samla in anonym, statistisk data om hur webbsidan används samt för att kontrollera att webbsidan fungerar. De raderas så snart de behandlats.

F. Kakor

Se specifikt avsnitt för mer information om vilken typ av kakor Jacuzzi® använder

G. Dataansvarig och ansvarig för databehandling

Ansvarig för databehandling på Jacuzzi® Europe S.p.a., den person som är juridiskt ombud, med säte i Valvasone (PN), S.S. Pontebbana Km 97,200 tel 0434-859111 fax 0434-85278 webbsidor www.jacuzzi.it och www.jacuzzi.eu e-post: info@jacuzzi.it Ansvarig för databehandling är Fabrizio Turchet som nås via de kontaktuppgifter som anges ovan och han kan kontaktas i ärenden som rör de rättigheter som framgår av avsnitt 7 i sekretessbestämmelserna, vilka anges i sin helhet i nästa stycke.

H. Rättigheter enligt avsnitt 7 i sekretessbestämmelserna:

Avsnitt 7. Rättighet att få tillgång till data samt andra rättigheter

 • 1. Den som data härrör från har rätt att få bekräftat om det finns personuppgifter om honom/henne eller inte, även om sådana ännu inte registrerats, samt erhålla begriplig information om detta.
 • 2. Den registrerade har rätt att få detaljer om: a) källan till personliga data; b) syftet med och metoden för databehandling; c) vilken logik som styr, om det är elektroniska verktyg för databehandling som används; d) identifikationsdata för dataansvarig, ansvariga för databehandling och särskilt utsedda representanter enligt med bestämmelserna i avsnitt 5, underavsnitt 2; e) vilka enheter eller kategorier som personlig data kan kommuniceras till, eller vilka särskilt utsedda representanter i landet som kan få tillgång till data från de ansvariga för databehandlingen.
 • 3. Den registrerade har rätt att få:
  • a) uppdatering, rättelse eller, om så önskas, integrera data;
  • b) annullering, omvandling till anonym form eller blockering av olagligt processad data, inklusive data som inte behövs för det syfte dessa data samlats in eller behandlats;
  • c) intyg om att de åtgärder det refereras till under a) och b) har utförts, samt vad de inneburit, om de enheter till vilka data kommunicerats eller spritts, såvida inte en sådan begäran inte kan göras eller medför oproportionerligt stora ansträngningar i relation till den rättighet som ska tillvaratas.
 • 4. Den registrerade har möjlighet att opponera sig, helt eller delvis mot:
  • a) att det på legitim grund behandlas data om honom/henne, även om dessa data är relevanta att samla in;
  • b) att personlig data rörande honom/henne behandlas i syfte att kunna skicka ut marknadsföringsmaterial, direkta säljerbjudanden eller för att sammanställa marknads- eller informationsenkäter.