Sekretess och cookies

header image 02
Dela detta  

SEKRETESS- OCH KAKPOLICY INFORMATIONSTEXT OCH BEGÄRAN OM MEDGIVANDE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bästa Användare
Vederbörande informationstext upprättas i enlighet med artikel 13 i lagdekret av den 30 juni 2003 nr. 196 med senare ändringar (den s.k. Italienska sekretesslagen), samt förenligt med artikel 14 i förordning (Eu) 2016/679 och som beslutats av Europaparlamentet och av det Europeiska Rådet den 27 april 2016.

Vi vill upplysa dig om att de personuppgifter som du har förmedlat till oss under din surfning på sidorna www.jacuzzi-spabad.se och www.jacuzzi.eu, samt på samtliga övriga domäner som kan härledas till Jacuzzi Europe S.p.a., kommer att behandlas av Jacuzzi Europe S.p.a. i egenskap av Uppgiftsansvarigt företag (hädanefter Uppgiftsansvarig). Uppgiftsbehandlingen kommer att ske förenligt med de dataskyddsregler som har fastställts av italiensk sekretesslag med senare ändringar, samt med samtliga europeiska och nationella lagar på området och/eller med åtgärder från kontrollmyndigheter.

Följande informationstext lämnas enbart för webbsidan tillhörande Jacuzzi Europe S.p.a. och inte för andra webbsidor som eventuellt har besökts av Användaren via olika länkar.

Vi vill även upplysa dig om att vi kommer att inhämta avsändarens e-postadress och övriga eventuellt förekommande personuppgifter i mejlet eller formuläret om du frivilligt skickar e-postmeddelanden till de adresser som återges på webbsidan eller fyller i formulär för registrering och kontakt.

Vi vill till sist även upplysa om att Jacuzzi Europe S.p.a., på villkor att du har uppgett din e-postadress och lämnat ditt medgivande för detta, kan skicka erbjudanden till dig via e-post om inköp av produkter eller tjänster som liknar produkter eller tjänster som du har beställt tidigare av oss. Om så sker kommer vi att påminna dig om att du när som helst kan meddela oss om att du inte vill ta emot några fler liknande erbjudanden, samt att bolaget, under ditt surfande på Jacuzzi Europe S.p.a: s olika sidor, kan komma att installera tekniska kakor i din webbläsare som ska syfta till att förbättra din användarupplevelse.

Du finner ytterligare detaljer om dessa kakor och respektive uppgiftsbehandlingar i avsnittet ”KAKOR” (en länk kan placeras här).

A. UPPGIFTSBEHANDLINGENS SYFTE

Behandlingen av de uppgifter som frivilligt lämnas ut av Användaren i samband med surfande och ifyllande av formulär av typen ”Kontakta oss” / för Registrering, eller för Webb-chatten, genomförs av företaget Jacuzzi Europe S.p.a för följande användarsyften:

a. låta Användaren få åtkomst till Jacuzzis webbsidor www.jacuzzi-spabad.se och www.jacuzzi.eu för ändamål kopplade till förmedling av olika online-tjänster och då speciellt för att kunna besvara förfrågningar om översändning av informationsmaterial som Användaren själv har skickat in;

b. om Användaren har gett sitt medgivande för detta, använda förmedlade uppgifter för kontaktförfrågningar och för att upprätta och upprätthålla affärsförbindelser vad gäller erbjudanden, reklam och marknadsföring av de produkter och tjänster som Jacuzzi tillhandahåller;

c. om Användaren har gett sitt medgivande för detta, mäta kvalitén på erbjuden tjänst och Användarnas nöjdhetsfaktor, samt för att analysera Användarens vanor och preferenser så att det marknadsföringsmaterial som skickas ut blir mer kundanpassat.

B. VILKA SORTS DATA SOM INHÄMTAS OCH BEHANDLAS

Beaktat att Användaren har ett eget högt beslutsutrymme i frågan och om man bortser från surfdata, vill vi påminna om att det är obligatoriskt att förmedla de uppgifter som tas upp under punkten A, bokstav a), samt att en underlåtenhet att förmedla någon av dessa nödvändiga uppgifter kommer att medföra att Jacuzzi inte längre kan tillhandahålla efterfrågad tjänst. De obligatoriska uppgifterna har markerats med en asterisk.

Förmedlingen av uppgifterna som tas upp i avsnitt A under bokstäverna b) och c) är däremot frivillig. En underlåtenhet att förmedla dessa uppgifter kommer att medföra att det blir omöjligt att uppdatera Användaren om marknadsrelaterade säljerbjudanden.

C. UPPGIFTSANSVARIG OCH UPPGIFTSBITRÄDE

Uppgiftsansvarig för uppgiftsbehandlingen är bolaget JACUZZI EUROPE S.p.a. i person av sin firmatecknare och med bolagssäte i Valvasone Arzene (Pordenones provins) på adressen S.S. Pontebbana Km 97,200 (italienskt momsregistreringsnummer: IT00074410937), certifierad e-postadress Jacuzzieurope@legalmail.it.

Uppgiftsansvarig kan nås via följande e-postadress: privacy@jacuzzi.eu.

Vi vill även passa på och informera om att förmedlade uppgifter kommer att behandlas av följande aktörer: Jacuzzis interna Marknadsavdelning och Kommersiella avdelning; ett kommersiellt nätverk med av Jacuzzi auktoriserade Handelsagenter och Distributörer, tredjepartsbolag som förser företaget med tekniska tjänster som även får vara webb-baserade, samt alla uppgiftsbiträden som delegerats för uppgiftsbehandlingen.

D. SÅ GÅR UPPGIFTSBEHANDLINGEN TILL

Förmedlade personuppgifter behandlas vid Jacuzzis bolagssäte med hjälp av automatiserade rutiner och på det sätt och inom de tidsfrister som behövs för att uppnå ovanstående syften.

Vi vill även informera om att förmedlade Personuppgifter kommer att behandlas vid Jacuzzis bolagssäte med hjälp av automatiserade rutiner och på det sätt och inom de tidsfrister som behövs för att uppnå ovanstående syften.

Uppgiftsansvarig använder sig av tjänster som tillhandahålls från bolag i IT-branschen. Dessa bolag anlitas för att utveckla och underhålla hanteringsprogram och utföra ett tekniskt underhåll av webbsidan, samt för att spara data från webb-chatten (som textfiler eller ljudfiler vid IP-telefoni).

E. ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJELÄNDER

Behandlingsansvarig intygar härmed att bolaget inte har för avsikt att överföra förmedlade och inhämtade personuppgifter till tredjeländer utanför Eu.

F. FÖRVARINGSTID

Vi vill samtidigt upplysa om att förmedlade Uppgifter kommer att behandlas och förvaras av Behandlingsansvarig för de ändamål som tagits upp ovan, samt förvaras hos Behandlingsansvarig och hos de Tredjeländer som tagits upp i punkt A) under den tid som krävs för att kunna uppfylla Användarens önskemål. Förvaringstiden får hur som helst vara på högst två år vad beträffar kundämnen och/eller data som har inhämtats från affärskunders webb-chattar för kommersiella och marknadsrelaterade syften. När förvaringstiden har utlöpt kommer dessa data att raderas / förstöras.

G. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Användaren kan när som helst utöva sina rättigheter gentemot Behandlingsansvarig förenligt med lagdekret 193/2006 och med Förordning (Eu) 2016/679 genom att åberopa följande specifika lagartiklar:

I. DEN REGISTRERADES RÄTT TILL TILLGÅNG - Artikel 15 i Förordning (Eu) 2016/679.
II. RÄTT TILL RÄTTELSE - Artikel 16 i Förordning (Eu) 2016/679.
III. RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”) - Artikel 17 i Förordning (Eu) 2016/679.
IV. RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING - Artikel 18 i Förordning (Eu) 2016/679.
V. RÄTT TILL DATAPORTABILITET - Artikel 20 i Förordning (Eu) 2016/679.
VI. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR - Artikel 21 i Förordning (Eu) 2016/679.

Dessa lagartiklar hittar du på nedanstående länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv

ALLMÄNNA REGLER FÖR UTÖVANDET AV RÄTTIGHETER

Vi vill passa på och upplysa dig om att de rättigheter som omnämns ovan kan utövas när som helst genom att skicka ett mejl till följande e-postadress: privacy@jacuzzi.eu.

Till mejlet ska du bifoga en digital kopia av en giltig ID-handling.

Om du bestämmer dig för att avbryta all behandling av dina personuppgifter, och alltså inte bara den uppgiftsbehandling som görs i marknadssyfte, kommer vi inte längre att kunna tillhandahålla dig med efterfrågade tjänster. Om vi, istället för en begäran om att begränsa utskicken till alla de utskick som inte utgör automatiska reklamutskick, mottar en allmän begäran från din sida, kommer vi således även att avbryta den behandling av dina personuppgifter som görs med traditionella verktyg.

Vi kan i samtliga fall behålla några av dina personuppgifter om dessa bedöms behövas för att rättsligt kunna försvara bolaget eller för att kunna hävda någon av bolagets rättigheter.

En uppdaterad lista med namnen på Behandlingsansvariga för just dina personuppgifter kan erhållas genom att vända sig till Behandlingsansvarig. Listan kan även begäras via e-post på adressen privacy@jacuzzi.eu

KAKPOLICY

I följande informationstext ämnar Jacuzzi® Europe S.p.a. förse sina användare med information om förekommande typer av kakor som Jacuzzi® använder sig av på sin webbsida. Kakor är textfiler som olika webbsidor skickar till din dator eller till andra enheter som är uppkopplade till Internet. Kakorna syftar till att på ett entydigt sätt kunna identifiera din webbläsare eller för att spara din webbläsares aktuella information eller inställningar.

Bolaget Jacuzzi® använder sig av kakor för att förbättra sina webbsidor och för att kunna tillhandahålla sina användare med olika tjänster och funktioner. Kakanvändningen kan begränsas eller inaktiveras via den egna webbläsaren. Detta kan emellertid medföra att en del av sidans funktioner upphör att vara tillgängliga.

Surfdata

De IT-system och programrutiner som har förutsetts för webbsidans funktioner inhämtar under surfning på sidan www.jacuzzi-spabad.se vissa personuppgifter som överförs automatiskt i samband med att kommunikationsprotokoll på Internet används.

Det rör sig då om uppgifter som inte inhämtas för att kopplas till identifierade användare, men som, på grund av sitt slag, skulle kunna medföra att användare identifieras genom bearbetning av och sammankoppling med data som förvaras av en tredje part.

I denna uppgiftskategori ingår följande typer av data:

  • IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av de användare som är uppkopplade till sidan;
  • uniforma resursidentifikatorer URI (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för inmatad begäran, använd metod för att vidarebefordra en begäran till servern, storleken på filen som skickas som svar, sifferkoden som anger status på svaret som skickas från servern (positiv utgång, fel, o.s.v.) samt övriga parametrar som rör operativsystemet och användarens IT-miljö.

Dessa uppgifter används enbart i syfte att kunna erhålla en anonym statistisk information kring webbsidans användning och för att kontrollera att sidan fungerar korrekt. Uppgifterna raderas omedelbart efter att de har bearbetats.

Kakor som används av webbsidan Jacuzzi

Nödvändiga kakor

Dessa kakor är väsentliga för att kunna slutföra en transaktion eller för att kunna uppfylla en förfrågan som användaren själv har tagit initiativet till. Dessa kakor är till exempel bra för att kunna komma ihåg den information som användaren har förmedlat tidigare till webbsidan så att en uttrycklig förfrågan från Användarens sida kan behandlas, eller för att hantera användarens åtkomststatus under själva sessionen.

Funktionskakor

Dessa kakor gör så att Webbsidan kommer ihåg användarens preferenser så att sidans funktioner kan optimeras. Funktionskakor gör det till exempel möjligt att komma ihåg särskilda inställningar för en viss användare, såsom till exempel valet av land, eller också det land som användaren vanligtvis kopplar upp sig från om en sådan inställning är befintlig.

Analytiska kakor

Med hjälp av dessa kakor kan man få information om hur Webbsidan används av användaren. Här ingår även information om villa avsnitt användaren klickar på under sitt surfande. Syftet är då att förbättra själva sidans prestanda och design. Denna information kan komma att delas med våra tredjepartsleverantörer av analysverktyg. Denna information används dock enbart för syften kopplade till vår Webbsida.

Målgruppskakor

Dessa kakor behöver användarnas tillåtelse. De kommer ihåg hur Webbsidan har använts av användaren så att vi kan skicka marknadserbjudanden och annan skräddarsydd information till användaren.

Hur inaktiverar eller tar man bort dessa kakor?

Rutinen för att kunna kontrollera förekomsten av och ta bort kakor varierar beroende på använd webbläsare. För att ta reda på hur du ska göra med just din webbläsare kan du använda sig utav Hjälpfunktionen i webbläsarens meny där man steg för steg förklarar hur detta går till.

Lista på förstapartskakor där inget medgivande krävs

NAMN TYP TIDSLÄNGD BESKRIVNING
ASP.NET_SessionId Sessionskaka Utlöper i samband med att webbläsaren stängs Den här kakan omfattar användarens sessions-id.

Lista på förstapartskakor där ett medgivande krävs

NAMN TYP TIDSLÄNGD BESKRIVNING
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Beständig kaka Utlöper efter 10 år Den här sortens kakor gör det möjligt för programmet Sitecore Analytics att kunna fungera. Programmet hjälper oss med att inhämta och analysera data kring våra besökare, som till exempel vilken webbläsare de använder och vilka sidor de besöker. Erhållen information gör så att vi kan förbättra webbsidan och göra kundens användarupplevelse mer personligt anpassad. Informationen som sparas i dessa kakor får aldrig innehålla sekretessbelagda data.
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE Sessionskaka Utlöper i samband med att webbläsaren stängs Den här sortens kakor gör det möjligt för programmet Sitecore Analytics att kunna fungera. Programmet hjälper oss med att inhämta och analysera data kring våra besökare, som till exempel vilken webbläsare de använder och vilka sidor de besöker. Erhållen information gör så att vi kan förbättra webbsidan och göra kundens användarupplevelse mer personligt anpassad. Informationen som sparas i dessa kakor får aldrig innehålla sekretessbelagda data.
_gid Beständig kaka Utlöper efter en dag. Den här sortens kakor gör det möjligt för programmet Google Analytics att kunna fungera. Programmet hjälper oss med att inhämta och analysera data kring våra besökare, som till exempel vilken webbläsare de använder och antalet med nya besökare. Erhållen information gör så att vi kan förbättra webbsidan. Informationen som sparas i dessa kakor får aldrig innehålla sekretessbelagda data.
_ga Beständig kaka Utlöper efter två år. Den här sortens kakor gör det möjligt för programmet Google Analytics att kunna fungera. Programmet hjälper oss med att inhämta och analysera data kring våra besökare, som till exempel vilken webbläsare de använder och antalet med nya besökare. Erhållen information gör så att vi kan förbättra webbsidan. Informationen som sparas i dessa kakor får aldrig innehålla sekretessbelagda data.
_gat_UA-6699472-1 Beständig kaka Utlöper efter en dag. Den här sortens kakor gör det möjligt för programmet Google Analytics att kunna fungera. Programmet hjälper oss med att inhämta och analysera data kring våra besökare, som till exempel vilken webbläsare de använder och antalet med nya besökare. Erhållen information gör så att vi kan förbättra webbsidan. Informationen som sparas i dessa kakor får aldrig innehålla sekretessbelagda data.

Lista på kakor där ett medgivande krävs

Användaren tillåter kakorna i listan genom något av de förfaringssätt som tas upp i den korta informationstext som visas i samband med användarens första besök på en webbsida tillhörande Jacuzzi-koncernen, eller också genom att följa instruktionerna nedan. Användaren kan välja att antingen ge ett samlat samtycke till att Jacuzzi och angivna tredjeparter på användarens enhet placerar nämnda kakor och påbörjar en behandling i profileringssyfte, eller att inte tillåta en sådan behandling från Jacuzzis eller något annat bolags sida.

Användaren kan dessutom med hjälp av följande valalternativ göra personliga inställningar för uppgiftsbehandlingen eller välja att helt eller delvis ta tillbaka ett medgivande som tidigare har lämnats.

Beträffande en uppgiftsbehandling som Jacuzzi efter ditt medgivande kan tänkas påbörja via kakor:

  • Jag tillåter att Jacuzzi installerar profileringskakor och utför en uppgiftsbehandling i marknadssyfte och vilket mer utförligt har beskrivits i vederbörande informationstext.
  • Jag tillåter inte att Jacuzzi installerar profileringskakor och utför en uppgiftsbehandling i marknadssyfte och vilket mer utförligt har beskrivits i vederbörande informationstext.

Support för konfiguration av din webbläsare

Om användaren så önskar kan kakor även hanteras via den egna webbläsarens olika inställningar. För ytterligare information och support kan man besöka använd webbläsares förutsedda hjälpsidor:
Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome
Opera

Vi vill påminna om att vi, utifall du har gjort dina val genom att surfa på Jacuzzi-koncernens sidor från en annan enhet eller från en annan webbläsare, inte har möjlighet att känna igen dina preferenser och som en följd därav kommer att föreslå samma informationstext med uppmaning om att ställa in dina preferenser en gång till.

Om du är en användare som redan har registrerat dig för våra tjänster eller om du i samband med din registrering eller efteråt gör inställningar som skiljer sig från din profil, kommer dessa preferenser enbart att gälla när du surfar på våra webbsidor efter att du först har autentiserat dig själv.